This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Koncepcja pracy

 

Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie

na lata 2013-2018

SPIS TREŚCI 

1.Podstawa prawna

2.Informacje o szkole

3.Cele szkoły

4.Misja szkoły

5.Wizja szkoły

6.Model absolwenta

7.Nauczyciele w naszej szkole

8.Plan działań szkoły

9.Ewaluacja realizacji planu działań

·      Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

·      Procesy zachodzące w szkole.

·      Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

·      Zarządzanie szkołą.

  10.Ewaluacja realizacji planowanych działań.

Ad. 1 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

3. Rozporządzenie zmieniające MEN z dnia 10 maja 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie koncepcji pracy szkoły.

Ad. 2 Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie

Janów 71A, 96-512 Młodzieszyn

Ilość oddziałów: 7 – klasy oddział przedszkolny i klasy I-VI

Liczba nauczycieli: 11 w tym  9 dyplomowanych,  2  mianowanych.

Budynek szkoły jest jednopiętrowy, podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem.

W szkole znajduje się:

·         9 sal lekcyjnych

·         pracownia komputerowa z 20 stanowiskami komputerowymi dla uczniów oraz 22 laptopy z programu „Cyfrowa szkoła”, z dostępem do Internetu,

·         sala gimnastyczna z przebieralniami dla uczniów z łazienkami i prysznicami, bez magazynu na sprzęt sportowy,

·         siłownia,

·         biblioteka

·         pomieszczenia socjalno – gospodarcze,

·         plac zabaw dla dzieci,

·         boisko do piłki nożnej.

Teren szkoły jest ogrodzony.

Projekty w których szkoła bierze udział:

·         Cyfrowa Szkoła „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”,

·         „Szklanka mleka”

·         „Owoce w szkole”

Ad. 3 Cele szkoły

·         przygotowanie ucznia do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu edukacyjnym,

·         promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,

·         podnoszenie jakości nauczania i uczenia się poprzez stosowanie nowych technologii edukacyjnych,

·         rozwijanie samodzielności uczniów,

Ad. 4 Misja szkoły

Szkoła Podstawowa w Janowie jest szkołą przyjazną,

bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

Jest to miejsce:

·         poszanowania godności i praw każdego człowieka,

·         sprawiedliwego rozwiązywania problemów,

·         przygotowania uczniów do:

- zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających

  sprostać wyzwaniom dorosłego życia,

- świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,

- dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie,

- korzystania ze źródeł informacji,

- wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań,

- poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania,

- uświadomienia, że kształcenia jest procesem trwającym

  przez całe życie,

            - uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców

              proponowanych przez rówieśników i środki masowego

              przekazu.

·         uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli i rodziców lecz dla siebie

·         kształtowania postaw pro-ekologicznych,

·         przezwyciężania barier emocjonalnych,

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów.

Ad. 5  Wizja szkoły

    1. W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia:

·         mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej,

·         kochającego, szanującego i żyjącego kulturą i tradycją narodu polskiego, ziemi mazowieckiej,

·         żyjącego w szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, uczącego się obok polskiego innych języków, kultury  itp.

·         świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

  1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
  2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie.
  3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli, który dba o właściwy klimat i utrzymuje dobre relacje interpersonalne.
  4. Kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, doskonali swoje umiejętności, korzysta z różnych form zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia.
  5. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Ad. 6  Model absolwenta

Nasz absolwent:

·         ma poczucie własnej godności i wartości,

·         szanuje rówieśników i osoby dorosłe,

·         jest tolerancyjny,

·         jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,

·         jest kulturalny i odpowiedzialny,

·         jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu edukacyjnym,

·         swoją wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce,

·         szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe regionu i ojczyzny,

·         odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości społeczno-moralne,

·         potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach,

·         dba o swoje zdrowie i otoczenie – promuje zdrowy styl życia.

Ad. 7 Nauczyciele w naszej szkole

·         uczą poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

·         uczą rozwiązywania problemów w sposób twórczy i kreatywny,

·         uczą właściwego odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki,

·         troszczą się o harmonijny rozwój uczniów,

·         stwarzają sytuację w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,

·         rozwijają zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

·         rozwijają zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych,

·         dbają o ład i porządek oraz estetykę klasopracowni.

Ad. 8 Plan działań szkoły

Zakładane cele:

·         systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów,

·         analiza wyników zewnętrznych,

·         promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,

·         praca z uczniem z problemami edukacyjno-wychowawczymi,

·         wzmocnienie aktywności uczniów,

·         umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych,

·         zapobieganie przejawom agresji i przemocy,

·         przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

·         promowanie zdrowego stylu życia,

·         kształtowanie postaw prospołecznych,

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy

i umiejętności;

·         w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów,

·         uczniowie prezentują właściwe zachowania i postawy,

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

·         uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów,

·         uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysoki lokaty,

·         uczniowie prowadzą zdrowy styl życia

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole,

·         analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników,

·         monitorowanie realizacji podstawy programowej,

·         formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów,

·         wskazywanie metod i sposobów uczenia się,

·         wskazywanie uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować,

·         organizowanie próbnych sprawdzianów,

·         rozwijanie inicjatyw w kierunku:

- zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych,

- poszukiwania skutecznych form i metod pracy,

- mobilizowania uczniów do udziału w konkursach,

·         ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu wychowawczego klasy,

·         klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły,

·         organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia,

·         organizowanie apeli zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych,

·         stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania,

·         współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

·         prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły;

·         rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim,

·         organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami,

Zakładane cele:

·         analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy,

·         wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów,

·         stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych,

·         monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych,

·         doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej,

·         angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych,

·         wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców,

·         uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu,

·         dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy,

·         współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny,

·         każdy uczący się ma równe szanse rozwoju

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·         aktualizowanie koncepcji pracy,

·         rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej,

·         nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,

·         opracowanie planu doskonalenia nauczycieli,

·         udział szkoły w akcjach charytatywnych np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

·         realizacja projektów unijnych,

·         udział w programach np. Szklanka mleka, Owoce w szkole,

·         stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania,

·         przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania

·         konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach,

·         wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli,

Procesy zachodzące w szkole.

·         stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów np. inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego,

·         zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie w praktyce

Zakładane cele:

·         wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju,

·         wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania,

·         promowanie w środowisku potrzeby uczenia się,

·         rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły,

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczących się,

·         widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych,

·         w szkole odbywają się dni promocji szkoły związane z prezentacja osiągnięć uczniów,

·         zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły – rodzice są partnerami szkoły

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·         kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku,

·         poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie,

·         czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska,

·         organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców,

·         czynna współpraca z rodzicami

– współudział w podejmowaniu decyzji

– zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach     itp.

·         przygotowywanie imprez środowiskowych np. tradycją szkoły jest organizowanie Dnia Rodziny,

·         aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek - sukcesy, wydarzenia szkolne,

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

·         umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej,

·         wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami,

·         publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej,

·         kontynuowanie współpracy z instytucjami pozaszkolnymi,

Zakładane cele:

·         wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną,

·         prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli,

·         podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły,

·         prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki

·         opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego,

·         sprawne zarządzanie szkołą,

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń,

·         szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne,

·         wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły

·         szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy

          -baza i wyposażenie

·         szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji

·         szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji,

·         szkoła jest sprawnie zarządzana funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników

·         posiada jasno określone procedury i regulaminy,

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole

·         aktualizacja bazy dydaktycznej - spis zapotrzebowania,

·         w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe,

·         sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego,

·         w miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.

Zarządzanie szkołą

·         na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły,

·         w szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi

·         w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje

Ad. 9 Ewaluacja realizacji planu działań

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez:

·         prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej,

·         obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

·         kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela,

·         sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa,

·         analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

Analiza aktualnej sytuacji szkoły:

MOCNE STRONY SZKOŁY

·         wysoko wykwalifikowana kadra,

·         wysokie wyniki w zewnętrznych sprawdzianach klas szóstych,

·         bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, spełniająca oczekiwania uczniów,

·         indywidualizacja nauczania,

·         zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami,

·         terapia pedagogiczna dla uczniów z zaleceniami

·         dobrze skonstruowany i realizowany program wychowawczy i profilaktyki,

·         spójne zasady oceniania,

·         estetyczne, zadbane sale lekcyjne, korytarze szkoły,

·         nowy plac zabaw dla dzieci,

·         wspieranie ucznia z trudnościami w nauce

·         działalność opiekuńczo – wychowawcza,

·         propagowanie zdrowego stylu życia,

·         edukacja regionalna na wysokim poziomie,

·         badanie osiągnięć uczniów i wyciąganie wniosków,

·         prowadzenie wstępnej diagnozy uczniów i wyciąganie wniosków do planowania pracy

·         prowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły,

·         bogaty program i poziom imprez i uroczystości,

·         wychowanie poprzez sport,

·         szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku,

·         pozyskiwanie środków z Unii na projekty,

·         udział uczniów w europejskich projektach

·         uzyskanie wielu certyfikatów podnoszących jakość pracy szkoły

SŁABE STRONY

·         uczniowie o niskiej motywacji,

·         niska kultura osobista niektórych uczniów,

·         brak laureatów na szczeblu województwa,

·         brak nowoczesnego boiska,

·         brak psychologa w szkole,

·         brak stołówki.

 

Koncepcja pracy szkoły opracowana na lata 2013-2018


Istnieje możliwość dokonywania zmian w wyniku szybszego osiągnięcia celów, bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych. 

Zapraszamy Rodziców, Uczniów, Społeczność Lokalną do przedstawiania propozycji modyfikowania dokumentu.

 

 

 

 

 

Nowe artykuły

Wydarzenia w roku 2014 NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS 12 grudnia zostaliśmy zaproszeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni...
Opublikowano: 26/03/2017, 18:11
Wydarzenia w roku 2016
Opublikowano: 26/03/2017, 17:56
Wydarzenia w roku 2015  Zapraszamy  Jasełka 22 grudnia nasza sala gimnastyczna wypełniła się zaproszonymi gośćmi, rodzicami, nauczycielami i...
Opublikowano: 26/03/2017, 17:55
Promocja zdrowia  Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu 8...
Opublikowano: 03/12/2014, 10:51
Drodzy Absolwenci        Ten list kierujemy do Was drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej w Ruszkach – Janowie, ponieważ pragniemy odtworzyć historię...
Opublikowano: 20/02/2014, 13:16

Licznik odwiedzin

Today1
Yesterday2
Week3
Month35
All13911