Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Koncepcja pracy

 

Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie

na lata 2013-2018

SPIS TREŚCI 

1.Podstawa prawna

2.Informacje o szkole

3.Cele szkoły

4.Misja szkoły

5.Wizja szkoły

6.Model absolwenta

7.Nauczyciele w naszej szkole

8.Plan działań szkoły

9.Ewaluacja realizacji planu działań

·      Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

·      Procesy zachodzące w szkole.

·      Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

·      Zarządzanie szkołą.

  10.Ewaluacja realizacji planowanych działań.

Ad. 1 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

3. Rozporządzenie zmieniające MEN z dnia 10 maja 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie koncepcji pracy szkoły.

Ad. 2 Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie

Janów 71A, 96-512 Młodzieszyn

Ilość oddziałów: 7 – klasy oddział przedszkolny i klasy I-VI

Liczba nauczycieli: 11 w tym  9 dyplomowanych,  2  mianowanych.

Budynek szkoły jest jednopiętrowy, podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem.

W szkole znajduje się:

·         9 sal lekcyjnych

·         pracownia komputerowa z 20 stanowiskami komputerowymi dla uczniów oraz 22 laptopy z programu „Cyfrowa szkoła”, z dostępem do Internetu,

·         sala gimnastyczna z przebieralniami dla uczniów z łazienkami i prysznicami, bez magazynu na sprzęt sportowy,

·         siłownia,

·         biblioteka

·         pomieszczenia socjalno – gospodarcze,

·         plac zabaw dla dzieci,

·         boisko do piłki nożnej.

Teren szkoły jest ogrodzony.

Projekty w których szkoła bierze udział:

·         Cyfrowa Szkoła „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”,

·         „Szklanka mleka”

·         „Owoce w szkole”

Ad. 3 Cele szkoły

·         przygotowanie ucznia do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu edukacyjnym,

·         promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku,

·         podnoszenie jakości nauczania i uczenia się poprzez stosowanie nowych technologii edukacyjnych,

·         rozwijanie samodzielności uczniów,

Ad. 4 Misja szkoły

Szkoła Podstawowa w Janowie jest szkołą przyjazną,

bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

Jest to miejsce:

·         poszanowania godności i praw każdego człowieka,

·         sprawiedliwego rozwiązywania problemów,

·         przygotowania uczniów do:

- zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających

  sprostać wyzwaniom dorosłego życia,

- świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,

- dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie,

- korzystania ze źródeł informacji,

- wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań,

- poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania,

- uświadomienia, że kształcenia jest procesem trwającym

  przez całe życie,

            - uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców

              proponowanych przez rówieśników i środki masowego

              przekazu.

·         uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli i rodziców lecz dla siebie

·         kształtowania postaw pro-ekologicznych,

·         przezwyciężania barier emocjonalnych,

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów.

Ad. 5  Wizja szkoły

    1. W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia:

·         mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej,

·         kochającego, szanującego i żyjącego kulturą i tradycją narodu polskiego, ziemi mazowieckiej,

·         żyjącego w szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, uczącego się obok polskiego innych języków, kultury  itp.

·         świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

  1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.
  2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie.
  3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli, który dba o właściwy klimat i utrzymuje dobre relacje interpersonalne.
  4. Kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, doskonali swoje umiejętności, korzysta z różnych form zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia.
  5. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Ad. 6  Model absolwenta

Nasz absolwent:

·         ma poczucie własnej godności i wartości,

·         szanuje rówieśników i osoby dorosłe,

·         jest tolerancyjny,

·         jest otwarty na innych, szczery i życzliwy,

·         jest kulturalny i odpowiedzialny,

·         jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu edukacyjnym,

·         swoją wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce,

·         szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe regionu i ojczyzny,

·         odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości społeczno-moralne,

·         potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach,

·         dba o swoje zdrowie i otoczenie – promuje zdrowy styl życia.

Ad. 7 Nauczyciele w naszej szkole

·         uczą poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

·         uczą rozwiązywania problemów w sposób twórczy i kreatywny,

·         uczą właściwego odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki,

·         troszczą się o harmonijny rozwój uczniów,

·         stwarzają sytuację w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości,

·         rozwijają zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

·         rozwijają zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych,

·         dbają o ład i porządek oraz estetykę klasopracowni.

Ad. 8 Plan działań szkoły

Zakładane cele:

·         systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów,

·         analiza wyników zewnętrznych,

·         promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,

·         praca z uczniem z problemami edukacyjno-wychowawczymi,

·         wzmocnienie aktywności uczniów,

·         umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych,

·         zapobieganie przejawom agresji i przemocy,

·         przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

·         promowanie zdrowego stylu życia,

·         kształtowanie postaw prospołecznych,

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy

i umiejętności;

·         w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów,

·         uczniowie prezentują właściwe zachowania i postawy,

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

·         uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów,

·         uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysoki lokaty,

·         uczniowie prowadzą zdrowy styl życia

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole,

·         analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników,

·         monitorowanie realizacji podstawy programowej,

·         formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów,

·         wskazywanie metod i sposobów uczenia się,

·         wskazywanie uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować,

·         organizowanie próbnych sprawdzianów,

·         rozwijanie inicjatyw w kierunku:

- zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych,

- poszukiwania skutecznych form i metod pracy,

- mobilizowania uczniów do udziału w konkursach,

·         ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu wychowawczego klasy,

·         klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły,

·         organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia,

·         organizowanie apeli zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych,

·         stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania,

·         współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

·         prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły;

·         rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim,

·         organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami,

Zakładane cele:

·         analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy,

·         wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów,

·         stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych,

·         monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych,

·         doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej,

·         angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych,

·         wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców,

·         uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu,

·         dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy,

·         współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny,

·         każdy uczący się ma równe szanse rozwoju

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·         aktualizowanie koncepcji pracy,

·         rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej,

·         nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,

·         opracowanie planu doskonalenia nauczycieli,

·         udział szkoły w akcjach charytatywnych np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

·         realizacja projektów unijnych,

·         udział w programach np. Szklanka mleka, Owoce w szkole,

·         stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania,

·         przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania

·         konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach,

·         wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli,

Procesy zachodzące w szkole.

·         stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów np. inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego,

·         zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie w praktyce

Zakładane cele:

·         wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju,

·         wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania,

·         promowanie w środowisku potrzeby uczenia się,

·         rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły,

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczących się,

·         widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych,

·         w szkole odbywają się dni promocji szkoły związane z prezentacja osiągnięć uczniów,

·         zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły – rodzice są partnerami szkoły

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·         kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku,

·         poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie,

·         czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska,

·         organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców,

·         czynna współpraca z rodzicami

– współudział w podejmowaniu decyzji

– zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach     itp.

·         przygotowywanie imprez środowiskowych np. tradycją szkoły jest organizowanie Dnia Rodziny,

·         aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek - sukcesy, wydarzenia szkolne,

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

·         umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej,

·         wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami,

·         publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej,

·         kontynuowanie współpracy z instytucjami pozaszkolnymi,

Zakładane cele:

·         wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną,

·         prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli,

·         podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły,

·         prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki

·         opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego,

·         sprawne zarządzanie szkołą,

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń,

·         szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne,

·         wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły

·         szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy

          -baza i wyposażenie

·         szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji

·         szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji,

·         szkoła jest sprawnie zarządzana funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników

·         posiada jasno określone procedury i regulaminy,

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole

·         aktualizacja bazy dydaktycznej - spis zapotrzebowania,

·         w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe,

·         sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego,

·         w miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.

Zarządzanie szkołą

·         na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły,

·         w szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi

·         w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje

Ad. 9 Ewaluacja realizacji planu działań

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie przede wszystkim poprzez:

·         prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej,

·         obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

·         kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela,

·         sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa,

·         analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

Analiza aktualnej sytuacji szkoły:

MOCNE STRONY SZKOŁY

·         wysoko wykwalifikowana kadra,

·         wysokie wyniki w zewnętrznych sprawdzianach klas szóstych,

·         bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, spełniająca oczekiwania uczniów,

·         indywidualizacja nauczania,

·         zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami,

·         terapia pedagogiczna dla uczniów z zaleceniami

·         dobrze skonstruowany i realizowany program wychowawczy i profilaktyki,

·         spójne zasady oceniania,

·         estetyczne, zadbane sale lekcyjne, korytarze szkoły,

·         nowy plac zabaw dla dzieci,

·         wspieranie ucznia z trudnościami w nauce

·         działalność opiekuńczo – wychowawcza,

·         propagowanie zdrowego stylu życia,

·         edukacja regionalna na wysokim poziomie,

·         badanie osiągnięć uczniów i wyciąganie wniosków,

·         prowadzenie wstępnej diagnozy uczniów i wyciąganie wniosków do planowania pracy

·         prowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły,

·         bogaty program i poziom imprez i uroczystości,

·         wychowanie poprzez sport,

·         szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku,

·         pozyskiwanie środków z Unii na projekty,

·         udział uczniów w europejskich projektach

·         uzyskanie wielu certyfikatów podnoszących jakość pracy szkoły

SŁABE STRONY

·         uczniowie o niskiej motywacji,

·         niska kultura osobista niektórych uczniów,

·         brak laureatów na szczeblu województwa,

·         brak nowoczesnego boiska,

·         brak psychologa w szkole,

·         brak stołówki.

 

Koncepcja pracy szkoły opracowana na lata 2013-2018


Istnieje możliwość dokonywania zmian w wyniku szybszego osiągnięcia celów, bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych. 

Zapraszamy Rodziców, Uczniów, Społeczność Lokalną do przedstawiania propozycji modyfikowania dokumentu.

 

 

 

 

 

Nowe artykuły

Wydarzenia w roku 2014 NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS 12 grudnia zostaliśmy zaproszeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni...
Opublikowano: 26/03/2017, 18:11
Wydarzenia w roku 2016
Opublikowano: 26/03/2017, 17:56
Wydarzenia w roku 2015  Zapraszamy  Jasełka 22 grudnia nasza sala gimnastyczna wypełniła się zaproszonymi gośćmi, rodzicami, nauczycielami i...
Opublikowano: 26/03/2017, 17:55
Promocja zdrowia  Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu 8...
Opublikowano: 03/12/2014, 10:51
Drodzy Absolwenci        Ten list kierujemy do Was drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej w Ruszkach – Janowie, ponieważ pragniemy odtworzyć historię...
Opublikowano: 20/02/2014, 13:16

Licznik odwiedzin

Today2
Yesterday4
Week2
Month18
All13332