This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Program profilaktyczny

 

Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. płk

Ludwika Głowackiego w Janowie

 

Ogólnie definiując profilaktykę można powiedzieć, że jest to wielostronny i systematyczny wysiłek na rzecz zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemów związanych z konsumowaniem alkoholu,  narkotyków czy dopalaczy.

 

Wyróżnia się 3 poziomy profilaktyki:

 

·         pierwszorzędowy to promocja zdrowia, zapobieganie używaniu i nadużywaniu , zmiana norm, edukacja, opóźnienie wieku inicjacji życiowej, alkoholowej, propagowanie podstaw abstynenckich,

 

·         drugorzędowy to diagnoza osób o najwyższym ryzyku, programy powinny odnosić się dla grup ryzyka, poradnictwo, wykorzystanie rutynowych badań do identyfikacji lub przeciwdziałania uzależnieniom.

 

·         trzeciorzędowa - a więc interwencja w przypadku uzależnienia, motywacja, porady dla uzależnionych, opieka lekarska, terapia.

 

Cele szkolnego programu profilaktyki:

 

 1. Ochrona ucznia przed różnorodnymi zakłóceniami rozwoju.
 2. Dostarczanie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego ucznia rzetelnej wiedzy o zagrożeniach.
 3. Doskonalenie przez uczniów umiejętności oceny ryzyka związanego z używaniem środków uzależniających i odurzających.
 4. Umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożenia – w tym z grypą AH1N1.
 5. Budowanie pozytywnych przekonań i postaw.
 6. Rozwijanie ważnych umiejętności psychospołecznych.
 7. Utrwalanie u uczniów postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.
 8. Kształtowanie systemu wartości i opartego na nim sensu życia.
 9. Uświadomienie życiowej użyteczności edukacji szkolnej i poznawanie   reguł pracy umysłowej.

 

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.

 

Czynniki ryzyka:

 1. Brak utrwalonych norm dotyczących higieny osobistej i higieny pracy.
 2. Brak nawyku aktywnego wypoczynku.
 3. Kryzys autorytetów.
 4. Istnienie niewłaściwych wzorców w domu, szkole, mediach.
 5. Dostępność środków psychoaktywnych w środowisku.
 6. Brak koniecznej wiedzy na temat używek i ich skutków.
 7. Presja grup rówieśniczych na model zachowań.
 8.  Przemoc w rodzinie i środowisku.
 9. Konflikty w grupie rówieśniczej.
 10. Stres i niepowodzenia w nauce.
 11. Istnienie zagrożeń bezpieczeństwa w środowisku.

 

-          niebezpieczna droga do szkoły,

-          bezpańskie psy i psy pozostawione bez opieki,

-          nieznajomi ludzie jako źródło zagrożeń.


Czynniki chroniące:

 1. Silna więź w rodzinie i poczucie bezpieczeństwa.
 2. Szacunek dla norm propagowanych w szkole i rodzinie.
 3. Właściwe relacje między nauczycielami a uczniami.
 4. Zainteresowanie własnym rozwojem , zdrowym stylem życia.
 5. Poszanowanie wartości chrześcijańskich.
 6. Oferta edukacyjna i osiągnięcia szkoły.
 7. Lepsza współpraca z rodzicami.
 8. Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami wspierającymi pracę szkoły.
 9. Ochrona ucznia przed różnorodnymi zakłóceniami jego rozwoju.
 10. Dostarczanie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego ucznia rzetelnej wiedzy.
 11. Doskonalenie przez uczniów umiejętności oceny ryzyka związanego z używaniem środków uzależniających i odurzających.
 12. Umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożenia.
 13. Budowanie pozytywnych przekonań i postaw.
 14. Rozwijanie ważnych umiejętności psychospołecznych.
 15. Utrwalanie u uczniów postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.
 16. Kształtowanie systemu wartości i opartego na nim sensu życia.
 17. Uświadomienie życiowej użyteczności edukacji szkolnej i poznawania reguł pracy umysłowej.
 18. Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych.
 19.  Zaangażowanie środowiska rodzinnego.

 

Zadania szkoły:

 1. Systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń.
 2. Informowanie o zagrożeniach i ich skutkach.
 3. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych,  prozdrowotnych oraz interwencyjnych.
 4. Poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom.
 5. Przygotowanie nauczycieli do przeciwdziałania zagrożeniom.
 6. Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci oraz stopnia zagrożenia.
 7. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój ucznia.
 8. Współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi działalność szkół w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
 9. Wszyscy pracownicy szkoły realizują zadania z zakresu profilaktyki.
 10. Organizować działania profilaktyczne n/t agresji i przemocy.
 11. Realizacja programu „Radosna szkoła”.
 12. Realizacja programu „Owoce w szkole”
 13. Realizacja programu „Mleko dla każdego ucznia w szkole”.
 14. Realizacja projektu „Nowe szanse dla uczniów Gminy Młodzieszyn”

 

Zadania wychowawcy:

 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej przez niego klasy i rozpoznawanie zagrożeń na drodze rozwoju ucznia.
 2. Sporządzanie i wdrażanie planu realizacji zadań profilaktyczno – wychowawczych w swojej klasie.
 3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 4. Budowanie prawidłowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 5. Wpływ na strukturę klasy i panujący w niej klimat.
 6. Włączenie do realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego innych nauczycieli i specjalistów.
 7. Systematyczne dokonywanie oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikowanie programu i dostosowywanie do aktualnych potrzeb.
 8. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie profilaktyki w ramach WDN i zewnętrznych form doskonalenia.

 

Zadania nauczycieli:

 1. Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych w szkole.
 2. Realizacja zadań profilaktyczno – wychowawczych poprzez włączenie do swojego programu edukacyjnego treści o charakterze profilaktycznym.
 3.  Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami.
 4. Stałe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
 5. Reprezentowanie przez nauczycieli pozytywnych wzorów.
 6. Okresowa analiza efektywności działań.
 7. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie profilaktyki.

 

Zadania rodziców:

 1. Uczestnictwo w diagnozie potrzeb w zakresie profilaktyki.
 2. Opiniowanie programu działań profilaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie.
 3. Systematyczna współpraca z wychowawcą klasy w zakresie zaspokajania potrzeb swoich dzieci.
 4. W sytuacji poważnych zagrożeń korzystanie z pomocy specjalistycznej      w poradni psychologiczno – pedagogicznej, placówek służby zdrowia.
 5. Poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej zagrożeń i ich zapobieganiu poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez szkołę oraz czytelnictwo literatury.
 6. Dom rodzinny bez agresji i przemocy.

 

Działania szkoły skierowane do uczniów:

 1. Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat problemów dorastania.
 2. Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zagrożeń wynikających z wirusa grypy AH1N1 i używek zwanych DOPALACZAMI.
 3. Przekazywanie wiedzy na temat czynników zakłócających rozwój młodzieży w ramach realizacji programu ścieżek edukacyjnych: prozdrowotnej, ekologicznej, wychowania do życia w rodzinie.
 4. Zajęcia integracyjne w zespołach klasowych.
 5. Zajęcia na temat komunikacji interpersonalnej.
 6. Zajęcia prowadzone poprzez wychowawców mające na celu podniesienie efektywności nauki własnej ( planowanie nauki, techniki umysłowej, czynniki wpływające na efektywność uczenia się).
 7. Ćwiczenia rozwijające umiejętność autoprezentacji prowadzonej przez nauczycieli i wzmacnianie mocnych stron wychowawców.
 8. Wzmocnienie adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości w codziennej pracy edukacyjno – wychowawczej poprzez dostrzeganie uczniów, eksponowanie ich sukcesów osobistych.
 9. Uwzględnianie w tematyce lekcji wychowawczych zagadnień podejmujących problematykę agresji.
 10. Wypracowanie przez uczniów norm klasowych i dokonywanie okresowej analizy ich przestrzegania z włączeniem elementów samooceny.
 11. Włączenie uczniów do różnych form aktywności dostępnych na terenie szkoły.
 12. Aktywizowanie uczniów do udziały w imprezach środowiskowych i włączenie ich do działań związanych z akcjami ogólnopolskimi: WOŚP, Sprzątanie Świata.
 13. Udział uczniów w imprezach kulturalnych i turystycznych.
 14. Udział uczniów w konkursach związanych z profilaktyką.
 15. Rozwijanie działalności samorządowej.

 

Działania szkoły skierowane do rodziców:

 1. Spotkania edukacyjne ( pedagogizacja rodziców) rozwijająca umiejętności wychowawcze, uwrażliwiające na zagrożenia zakłócające rozwój ich dzieci.
 2. Indywidualne rozmowy z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb wychowawczych.
 3. Wspólna z rodzicami analiza problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole.
 4. Udzielanie rodzicom pomocy w sytuacjach trudnych.
 5. Działalność informacyjna dotycząca uprawnień rodziców wynikających z prawa oświatowego.
 6. Systematyczne informowanie o sukcesach dzieci, prezentacja wytworów pracy  twórczej, listy gratulacyjne, podziękowania.
 7. Rozmowy z rodzicami n/t agresji i przemocy w domu rodzinnym.

 

Monitoring:

Wychowawca:

a)      Zapisuje efekty diagnozy – określa charakterystyczne dla swojej klasy zachowania ryzykowne i ich nasilenie.

b)      Precyzuje czynniki ryzykowne i czynniki chroniące.

c)      Prowadzi na bieżąco rejestr działań profilaktycznych ( w dzienniku zajęć i zeszycie wychowawcy).

d)     Sporządzą okresowo całościowe sprawozdanie  z realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych.

 

Ewaluacja:

Ustalenie, czy w efekcie podjętych działań:

a)      Uległy osłabieniu czynniki ryzyka.

b)      Uległy wzmocnieniu czynniki chroniące.

Nowe artykuły

Wydarzenia w roku 2014 NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS 12 grudnia zostaliśmy zaproszeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni...
Opublikowano: 26/03/2017, 18:11
Wydarzenia w roku 2016
Opublikowano: 26/03/2017, 17:56
Wydarzenia w roku 2015  Zapraszamy  Jasełka 22 grudnia nasza sala gimnastyczna wypełniła się zaproszonymi gośćmi, rodzicami, nauczycielami i...
Opublikowano: 26/03/2017, 17:55
Promocja zdrowia  Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu 8...
Opublikowano: 03/12/2014, 10:51
Drodzy Absolwenci        Ten list kierujemy do Was drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej w Ruszkach – Janowie, ponieważ pragniemy odtworzyć historię...
Opublikowano: 20/02/2014, 13:16

Licznik odwiedzin

Today1
Yesterday2
Week3
Month35
All13911