Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Program profilaktyczny

 

Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. płk

Ludwika Głowackiego w Janowie

 

Ogólnie definiując profilaktykę można powiedzieć, że jest to wielostronny i systematyczny wysiłek na rzecz zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemów związanych z konsumowaniem alkoholu,  narkotyków czy dopalaczy.

 

Wyróżnia się 3 poziomy profilaktyki:

 

·         pierwszorzędowy to promocja zdrowia, zapobieganie używaniu i nadużywaniu , zmiana norm, edukacja, opóźnienie wieku inicjacji życiowej, alkoholowej, propagowanie podstaw abstynenckich,

 

·         drugorzędowy to diagnoza osób o najwyższym ryzyku, programy powinny odnosić się dla grup ryzyka, poradnictwo, wykorzystanie rutynowych badań do identyfikacji lub przeciwdziałania uzależnieniom.

 

·         trzeciorzędowa - a więc interwencja w przypadku uzależnienia, motywacja, porady dla uzależnionych, opieka lekarska, terapia.

 

Cele szkolnego programu profilaktyki:

 

 1. Ochrona ucznia przed różnorodnymi zakłóceniami rozwoju.
 2. Dostarczanie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego ucznia rzetelnej wiedzy o zagrożeniach.
 3. Doskonalenie przez uczniów umiejętności oceny ryzyka związanego z używaniem środków uzależniających i odurzających.
 4. Umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożenia – w tym z grypą AH1N1.
 5. Budowanie pozytywnych przekonań i postaw.
 6. Rozwijanie ważnych umiejętności psychospołecznych.
 7. Utrwalanie u uczniów postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.
 8. Kształtowanie systemu wartości i opartego na nim sensu życia.
 9. Uświadomienie życiowej użyteczności edukacji szkolnej i poznawanie   reguł pracy umysłowej.

 

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.

 

Czynniki ryzyka:

 1. Brak utrwalonych norm dotyczących higieny osobistej i higieny pracy.
 2. Brak nawyku aktywnego wypoczynku.
 3. Kryzys autorytetów.
 4. Istnienie niewłaściwych wzorców w domu, szkole, mediach.
 5. Dostępność środków psychoaktywnych w środowisku.
 6. Brak koniecznej wiedzy na temat używek i ich skutków.
 7. Presja grup rówieśniczych na model zachowań.
 8.  Przemoc w rodzinie i środowisku.
 9. Konflikty w grupie rówieśniczej.
 10. Stres i niepowodzenia w nauce.
 11. Istnienie zagrożeń bezpieczeństwa w środowisku.

 

-          niebezpieczna droga do szkoły,

-          bezpańskie psy i psy pozostawione bez opieki,

-          nieznajomi ludzie jako źródło zagrożeń.


Czynniki chroniące:

 1. Silna więź w rodzinie i poczucie bezpieczeństwa.
 2. Szacunek dla norm propagowanych w szkole i rodzinie.
 3. Właściwe relacje między nauczycielami a uczniami.
 4. Zainteresowanie własnym rozwojem , zdrowym stylem życia.
 5. Poszanowanie wartości chrześcijańskich.
 6. Oferta edukacyjna i osiągnięcia szkoły.
 7. Lepsza współpraca z rodzicami.
 8. Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami wspierającymi pracę szkoły.
 9. Ochrona ucznia przed różnorodnymi zakłóceniami jego rozwoju.
 10. Dostarczanie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego ucznia rzetelnej wiedzy.
 11. Doskonalenie przez uczniów umiejętności oceny ryzyka związanego z używaniem środków uzależniających i odurzających.
 12. Umiejętność postępowania w sytuacjach zagrożenia.
 13. Budowanie pozytywnych przekonań i postaw.
 14. Rozwijanie ważnych umiejętności psychospołecznych.
 15. Utrwalanie u uczniów postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.
 16. Kształtowanie systemu wartości i opartego na nim sensu życia.
 17. Uświadomienie życiowej użyteczności edukacji szkolnej i poznawania reguł pracy umysłowej.
 18. Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych.
 19.  Zaangażowanie środowiska rodzinnego.

 

Zadania szkoły:

 1. Systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń.
 2. Informowanie o zagrożeniach i ich skutkach.
 3. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych,  prozdrowotnych oraz interwencyjnych.
 4. Poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom.
 5. Przygotowanie nauczycieli do przeciwdziałania zagrożeniom.
 6. Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci oraz stopnia zagrożenia.
 7. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój ucznia.
 8. Współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi działalność szkół w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
 9. Wszyscy pracownicy szkoły realizują zadania z zakresu profilaktyki.
 10. Organizować działania profilaktyczne n/t agresji i przemocy.
 11. Realizacja programu „Radosna szkoła”.
 12. Realizacja programu „Owoce w szkole”
 13. Realizacja programu „Mleko dla każdego ucznia w szkole”.
 14. Realizacja projektu „Nowe szanse dla uczniów Gminy Młodzieszyn”

 

Zadania wychowawcy:

 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej przez niego klasy i rozpoznawanie zagrożeń na drodze rozwoju ucznia.
 2. Sporządzanie i wdrażanie planu realizacji zadań profilaktyczno – wychowawczych w swojej klasie.
 3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 4. Budowanie prawidłowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 5. Wpływ na strukturę klasy i panujący w niej klimat.
 6. Włączenie do realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego innych nauczycieli i specjalistów.
 7. Systematyczne dokonywanie oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikowanie programu i dostosowywanie do aktualnych potrzeb.
 8. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie profilaktyki w ramach WDN i zewnętrznych form doskonalenia.

 

Zadania nauczycieli:

 1. Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych w szkole.
 2. Realizacja zadań profilaktyczno – wychowawczych poprzez włączenie do swojego programu edukacyjnego treści o charakterze profilaktycznym.
 3.  Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami.
 4. Stałe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
 5. Reprezentowanie przez nauczycieli pozytywnych wzorów.
 6. Okresowa analiza efektywności działań.
 7. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie profilaktyki.

 

Zadania rodziców:

 1. Uczestnictwo w diagnozie potrzeb w zakresie profilaktyki.
 2. Opiniowanie programu działań profilaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie.
 3. Systematyczna współpraca z wychowawcą klasy w zakresie zaspokajania potrzeb swoich dzieci.
 4. W sytuacji poważnych zagrożeń korzystanie z pomocy specjalistycznej      w poradni psychologiczno – pedagogicznej, placówek służby zdrowia.
 5. Poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej zagrożeń i ich zapobieganiu poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez szkołę oraz czytelnictwo literatury.
 6. Dom rodzinny bez agresji i przemocy.

 

Działania szkoły skierowane do uczniów:

 1. Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat problemów dorastania.
 2. Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zagrożeń wynikających z wirusa grypy AH1N1 i używek zwanych DOPALACZAMI.
 3. Przekazywanie wiedzy na temat czynników zakłócających rozwój młodzieży w ramach realizacji programu ścieżek edukacyjnych: prozdrowotnej, ekologicznej, wychowania do życia w rodzinie.
 4. Zajęcia integracyjne w zespołach klasowych.
 5. Zajęcia na temat komunikacji interpersonalnej.
 6. Zajęcia prowadzone poprzez wychowawców mające na celu podniesienie efektywności nauki własnej ( planowanie nauki, techniki umysłowej, czynniki wpływające na efektywność uczenia się).
 7. Ćwiczenia rozwijające umiejętność autoprezentacji prowadzonej przez nauczycieli i wzmacnianie mocnych stron wychowawców.
 8. Wzmocnienie adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości w codziennej pracy edukacyjno – wychowawczej poprzez dostrzeganie uczniów, eksponowanie ich sukcesów osobistych.
 9. Uwzględnianie w tematyce lekcji wychowawczych zagadnień podejmujących problematykę agresji.
 10. Wypracowanie przez uczniów norm klasowych i dokonywanie okresowej analizy ich przestrzegania z włączeniem elementów samooceny.
 11. Włączenie uczniów do różnych form aktywności dostępnych na terenie szkoły.
 12. Aktywizowanie uczniów do udziały w imprezach środowiskowych i włączenie ich do działań związanych z akcjami ogólnopolskimi: WOŚP, Sprzątanie Świata.
 13. Udział uczniów w imprezach kulturalnych i turystycznych.
 14. Udział uczniów w konkursach związanych z profilaktyką.
 15. Rozwijanie działalności samorządowej.

 

Działania szkoły skierowane do rodziców:

 1. Spotkania edukacyjne ( pedagogizacja rodziców) rozwijająca umiejętności wychowawcze, uwrażliwiające na zagrożenia zakłócające rozwój ich dzieci.
 2. Indywidualne rozmowy z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb wychowawczych.
 3. Wspólna z rodzicami analiza problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole.
 4. Udzielanie rodzicom pomocy w sytuacjach trudnych.
 5. Działalność informacyjna dotycząca uprawnień rodziców wynikających z prawa oświatowego.
 6. Systematyczne informowanie o sukcesach dzieci, prezentacja wytworów pracy  twórczej, listy gratulacyjne, podziękowania.
 7. Rozmowy z rodzicami n/t agresji i przemocy w domu rodzinnym.

 

Monitoring:

Wychowawca:

a)      Zapisuje efekty diagnozy – określa charakterystyczne dla swojej klasy zachowania ryzykowne i ich nasilenie.

b)      Precyzuje czynniki ryzykowne i czynniki chroniące.

c)      Prowadzi na bieżąco rejestr działań profilaktycznych ( w dzienniku zajęć i zeszycie wychowawcy).

d)     Sporządzą okresowo całościowe sprawozdanie  z realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych.

 

Ewaluacja:

Ustalenie, czy w efekcie podjętych działań:

a)      Uległy osłabieniu czynniki ryzyka.

b)      Uległy wzmocnieniu czynniki chroniące.

Nowe artykuły

Wydarzenia w roku 2014 NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS 12 grudnia zostaliśmy zaproszeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni...
Opublikowano: 26/03/2017, 18:11
Wydarzenia w roku 2016
Opublikowano: 26/03/2017, 17:56
Wydarzenia w roku 2015  Zapraszamy  Jasełka 22 grudnia nasza sala gimnastyczna wypełniła się zaproszonymi gośćmi, rodzicami, nauczycielami i...
Opublikowano: 26/03/2017, 17:55
Promocja zdrowia  Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu 8...
Opublikowano: 03/12/2014, 10:51
Drodzy Absolwenci        Ten list kierujemy do Was drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej w Ruszkach – Janowie, ponieważ pragniemy odtworzyć historię...
Opublikowano: 20/02/2014, 13:16

Licznik odwiedzin

Today1
Yesterday4
Week1
Month17
All13331