Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Program wychowawczy

WSTĘP 

Wychowanie jest to proces, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju przez:

-          ukształtowanie prawego charakteru

-          zbudowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne

-          poznanie i przestrzeganie norm społecznych

-          budowanie postawy życzliwości i miłości dla ludzi

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.      Zna swoje środowisko społeczne i przyrodnicze

2.      Umie komunikować się ze środowiskiem

3.      Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym

4.      Ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywać krytycznej samooceny

5.      Dba o swoje zdrowie i środowisko naturalne

6.      Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu i kraju

7.      Wzoruje się na cechach charakteru Patrona Szkoły płk Ludwika Głowackiego

Zadania programu wychowawczego:

1) działania wychowawcze, które  powinny mieć pierwszeństwo przed restrykcjami, co nie oznacza rezygnacji z mądrych oddziaływań prewencyjnych i korygujących –

polegających na stawianiu granic, ustanawianiu zasad, norm i reguł współżycia

społecznego w szkole i konsekwentnego ich przestrzegania / egzekwowania;

2) program wychowawczy musi być współtworzony przez wszystkie podmioty

zaangażowane w życie szkoły.

3) podejmowane działania wychowawcze w szkole powinny obejmować promocję

zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapię,

korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy

4) program wychowawczy szkoły powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy, diagnozę

problemów i trudności występujących w szkole, a także specyfikę lokalnych warunków

i właściwości danego środowiska szkolnego;

5) tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły wymaga współuczestnictwa wszystkich

reprezentantów społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i innych

pracowników szkoły;

6) zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego klimatu i przeciwdziałanie przemocy

w szkole możliwe jest tylko we współpracy z rodzicami uczniów, organizacjami

młodzieżowymi i pozarządowymi oraz przedstawicielami środowiska lokalnego.

Twoja szkoła to szkoła otwarta dla działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, dlatego musisz koncentrować się na:

1) rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży,

umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych

i grupowych, a w szczególności: 

a) rozwijanie poczucia własnej wartości i tolerancji wobec „inności”,

b) podnoszenie umiejętności komunikowania się z innymi, w tym za pomocą narzędzi

      technologii informacyjno – komunikacyjnych tak, aby szanować prawa rówieśników,

nauczycieli i innych użytkowników nowoczesnych mediów,

c) kształtowanie pożądanych postaw życiowych zgodnych z ideą fair play,

d) dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji, dązenie do realizacji wyznaczonych celów,

e) rozwijanie samorządności i wolontariatu,

f) kształtowanie umiejętności liderskich młodego pokolenia;

2) wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień,

talentów, doskonalenie różnorodnych umiejętności i pogłębianie wiedzy, w tym

szczególnie:

a) rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży, przygotowanie do aktywnego

uczestnictwa młodzieży w życiu kulturalnym i publicznym,

b) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, umiejętności i kompetencji sportowych

przygotowujących do prozdrowotnej aktywności sportowej oraz rozwoju talentów

sportowych,

c) prowadzenie zajęć kształtujących tożsamość kulturową i społeczną młodych ludzi,

budujących poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,

d) prowadzenie działań promujących twórczość dziecięcą i młodzieżową oraz jednostki

wybitnie uzdolnione,

e) działania alternatywne wykorzystujące kontakt ze sztuką, kulturą, wiedzą, nowoczesną

technologią;

3) kreowaniu wzorca lidera młodzieżowego funkcjonującego w społeczności globalnej,

działającego na rzecz społeczności lokalnej, wykorzystującego różnorodne, nowoczesne

technologie, a w szczególności:

a) zajęcia pogłębiające umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii,

b) warsztaty kształtujące umiejętność korzystania z informacji, jako źródła budowania wspólnot ( np. hobbystycznych, etnicznych, specjalistycznych),

c) zajęcia wykorzystujące nowoczesne technologie w sztuce, kulturze, nauce, zabawie,

d) warsztaty budowania programów autorskich i ich wykorzystania dla potrzeb szkoły, placówki, środowiska rówieśniczego;

4) wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych oraz dostępu do aktywności

sportowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym w szczególności: 

a) opracowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych

realizowanych na rzecz szkół wiejskich przygotowanych przynajmniej przez trzy

współdziałające podmioty (np. szkołę, placówkę, instytucję kultury, organizację

pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego, parafię),

b) realizacja różnorodnych form wypoczynku rozwijających zainteresowania

i umiejętności praktyczne dzieci z terenów wiejskich,

c) wyłanianie i promowanie dzieci szczególnie uzdolnionych, promowanie zdolności dzieci, które nie odnoszą sukcesów edukacyjnych w szkole,

d) wsparcie dla dzieci przejawiających trudności w nauce,

e) przeciwdziałanie agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

I.                   Nauczyciele w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

1.      Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym).

2.      Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

3.      Mieli świadomość życiowej użyteczności edukacji na danym etapie.

4.      Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.

5.      Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

6.      Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

7.      Przygotowywali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

8.      Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

II.                Podstawy prawne do prowadzenia działań wychowawczych:

-          Ustawa o systemie oświaty

-          Podstawa programowa

-          Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

-          Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

-          Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

-          Ustawa antynikotynowa

-          Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

-          Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

-          Konwencja Praw Dziecka

-          Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

-          Karta Nauczyciela

-          Program polityki prorodzinnej państwa

-          Konkordat między RP a Stolicą Apostolską

-          Europejska Karta Praw Człowieka

-          Statut Szkoły

Program zgodny jest z fazą rozwoju, na której są uczniowie naszej szkoły.

 konstruowanie programu poprzedzone było diagnozą, w przypadku naszej szkoły była to obserwacja.

Na etapie budowania program był konsultowany z rodzicami i samorządem uczniowskim.

Program skierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

III.             Problemy wychowawcze w naszej szkole

- brak kultury języka,

- zachowania agresywne, przemoc, 

- brak kultury osobistej,

- niedbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

- niezaradność życiowa,

- negatywna interpretacja środków medialnych,

- brak zainteresowania np. nauką

IV.              Przyczyny zachowań ryzykownych: 

- brak pozytywnych wzorców moralnych, 

- negatywny wpływ mediów,

- niewydolność wychowawcza rodziców 

- bieda lub bogactwo rodziców,

- negatywny wpływ grupy rówieśniczej,

V.                 Czynniki chroniące dzieci przed zachowaniami ryzykownymi:

- silna więź z rodzicami,

- zainteresowanie nauką szkolną,

- wsparcie w trudnych sytuacjach u dorosłej osoby,

- praktyki religijne,

- zakorzenienie w normach i tradycji,

- konstruktywna grupa rówieśnicza,

- wskazywanie wzorców pozytywnych zachowań,

- kształtowanie pozytywnej samooceny,

- zagospodarowanie czasu wolnego,

- uczenie przekazywania swoich potrzeb oraz porozumiewania się z otoczeniem,

VI.              Celem naszej szkoły jest wychowanie dziecka, które: 

- umie poprawnie posługiwać się językiem polskim,

- potrafi wykorzystać bogaty zasób słownictwa do poprawnej komunikacji,

- jest zainteresowane nauką- potrafi planować i organizować własną edukację

- jest odpowiedzialne za powierzone zadania,

- potrafi bez lęku wyrażać swoje emocje,

- dba o swoje ciało i zdrowie oraz estetyczny wygląd,

-  szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, kraju,

-  ma poczucie własnej wartości potrafi dokonywać krytycznej samooceny,

-  zna swoje mocne i słabe strony,

-  nazywa, analizuje i wyraża swoje uczucia,

- jest wrażliwe na ból, krzywdę innych,

- zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce,

- kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi,

- cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka,

- dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów środowiska naturalnego,

- jest otwarte na europejskie i światowe wartości kultury.

VII.           Zadania szkoły:

Głównym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie umiejętności kluczowych, czyli ponadprzedmiotowych, w które uczniowie muszą być wyposażeni.

Są to:

1) planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się- zdobycie tych umiejętności daje uczniowi szansę kierowania własnym rozwojem,

2) skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach- uczeń porozumiewa się z drugim uczniem, z nauczycielem, z pracownikiem szkoły oraz ze środowiskiem, musi być więc przygotowany do nadawania komunikatów oraz przyjmowania informacji zwrotnej,

3) efektywne współdziałanie w zespole- więcej można zdziałać w grupie niż indywidualnie, uczeń powinien umieć działać w grupie, czyli poznać ogólne zasady współpracy,

4) rozwiązywanie problemów w twórczy sposób-wykorzystywanie treści przedmiotowych do kształcenia aktywnej, twórczej postawy

5) sprawne posługiwanie się technologią informacyjną -umiejętność celowego gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania środków informacyjnych.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Stwarzanie dzieciom warunków do poznania samego siebie i swych mocnych stron oraz uczenie krytycznego patrzenia na siebie w relacjach z innymi.

2. Poznanie człowieka i nabywanie umiejętności porozumiewania się z nim.

3. Poznawanie ról społecznych w swoim środowisku i relacji zachodzących między nimi oraz organizowanie różnych form społecznej aktywności.

4. Poznawanie środowiska przyrodniczego przez pryzmat swego zdrowia psychicznego i fizycznego.

5. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

6. Poznawanie zasad higieny i zdrowego stylu życia.

7. Prowadzenie profilaktyki uzależnień.

8. Rozwijanie sprawności fizycznej.

9.      Poznawanie tradycji rodzinnych, szkoły, regionu, narodu i kraju.

VIII.        Powinności wychowawcy klasowego:

I

• poznanie uczniów oraz ich środowiska ( rozmowy, wywiadówki, ankiety)

• czuwanie nad zachowaniem ( regulamin, kontakt, obserwacja, rozmowa)

• pobudzenie i kształtowanie postaw ( zajęcia warsztatowe),

• interesowanie się postępami w nauce (kontrola, kontakt z nauczycielami, techniki uczenia się, wzajemna pomoc),

• kontakt z opiekunami (wywiadówki, spotkania, listy, telefony, dni otwarte),

• wyzwalanie aktywności (dobór form zajęć, organizowanie imprez),

• uczenie radzenia sobie w sytuacjach życiowych ( akcje, spotkania ze specjalistami, warsztaty),

• kształtowanie umiejętności podejmowanie decyzji- wyboru, zainteresowań
( warsztaty, spotkania , wycieczki),

• integrowanie grup (uczestnictwo w imprezach klasowych, dyskoteki )

• profilaktyka zdrowotna ( spotkania, rozmowy, pogadanki-szczególnie na temat higieny).

II

• obrona interesów klasy na forum szkoły ( rada pedagogiczna, rozmowy z dyrektorem 

• przekazywanie informacji i współpraca na drodze;

klasa-dyrektor,

klasa-nauczyciel,

klasa-rodzice,

dyrektor-rodzice,

(rada pedagogiczna, rozmowy indywidualne),

• organizowanie życia pozalekcyjnego (wycieczki, dyskoteki, teatr, kino)

• udzielanie wszechstronnej pomocy ( organizowanie samopomocy, występowanie o pomoc socjalną, kierowanie do PPP),

• prowadzenie dokumentacji,

• kształtowanie pozytywnych postaw ( godziny z wychowawcą, wycieczki, lekcje, różne okazje),

• rozwiązywanie problemów wewnątrzklasowych (w miarę potrzeb, godziny z wychowawcą, indywidualne rozmowy),

III

1. Informowanie uczniów i rodziców o:

• zadaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły,

• tematyce godzin z wychowawcą,

• aktach prawnych obowiązujących w szkole,

2. W relacjach rodzice-wychowawca:

• wyniki w nauce i zachowaniu (zebrania z rodzicami),

• pedagogizacja ( warsztaty),

• włączanie rodziców w życie szkoły (imprezy szkolne, środowiskowe),

3. W relacjach klasa-wychowawca

• integracja zespołu,

• kształtowanie postaw: tolerancja, odpowiedzialność, patriotyzm

(warsztaty, imprezy ),

• bycie mediatorem,

• motywacja do samokształcenia,

• kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania ( zdrowotnych, ekologicznych)

IV 

• integracja uczniów jako zespołu (imprezy, warsztaty, wycieczki )

• poznanie sytuacji materialnej, rodzinnej, środowiska ucznia (obserwacja, wywiad, wizyty domowe),

• obserwowanie zachowania ucznia i kierunku rozwoju jego osobowość (obserwacja, ankiety, analiza),

• organizowanie zajęć pozalekcyjnych (imprezy, wycieczki, teatr),

• realizacja programu wychowawczego klasy i szkoły ( wg ustalonych form),

• informowanie rodziców o postępach uczniów ( zebrania, kontakt indywidualny, forma pisemna, wizyty domowe), 

• informowanie uczniów o ich obowiązkach i prawach (pogadanki, warsztaty, samorząd szkolny i klasowy),

• egzekwowanie praw ucznia od nauczycieli i rodziców (rozmowy),

• egzekwowanie obowiązków ucznia wobec innych ( przydział zadań w klasie, sprawdzenie wykonania, omówienie, ewaluacja),

• dawanie przykładu własną postawą ( umiejętność przyznania się do błędu lub niewiedzy).

IX.              Formacja moralna naszych uczniów:

1. Uświadamiamy potrzebę podporządkowania się regułom postępowania w świetle regulaminu szkoły;

obowiązki ucznia,

prawa ucznia,

zwyczaje szkoły

2. Kształtujemy postawę szacunku dla drugiego człowieka

- życie zgodne z zasadami etycznymi-chrześcijańskimi.

3. Kształtujemy odpowiednią postawę przez poznawanie odpowiednich wzorców postępowania.

4. Kształtujemy świadomość przynależności do wspólnoty szkolnej

- zachęcamy do wspólnej nauki- zabawy, wzajemnej pomocy koleżeńskiej.

5. Motywujemy uczniów do wyrażania uczuć: miłości, życzliwości, szacunku wobec starszych, nauczycieli-wychowawców i innych.

6. Ukazujemy miłość bliźniego jako zasadę życia we wspólnocie szkolnej, rodzinnej itp. 

7. Uczymy właściwych postaw w stosunku do otaczającego nas środowiska - przyrody ,

8. Pomagamy w nawiązaniu kontaktu ze społecznością nas otaczającą.

9. Analizujemy skutki-dobrych i złych wyborów naszych wychowanków.

X.                 Plan pracy wychowawcy klas I-III:

1. UCZEŃ:

• zna zasady pracy w grupie,

• rozpoznaje potrzeby innych ludzi,

• zna i szanuje symbolikę oraz tradycje kraju,

• rozumie znaczenie ekologii,

2. ZADANIA:

• organizacja zespołu klasowego,

• troska o estetykę klasy,

• kształtowanie postaw moralno-społecznych i patriotycznych,

• współpraca z rodzicami,

• opieka nad uczniem mającym trudności w nauce i zachowaniu, 

• udział klasy w okresowych tematycznych programach

wychowawczych,

3. FORMY 

• wybory samorządu, kontrakt, Karta Praw Dziecka,

• tworzenie kącików tematycznych: ortograficznego, przyrodniczego, technicznego i redagowanie gazetki ściennej.

4. DZIAŁANIA OKAZJONALNE:

• opieka nad grobami, sprzątanie świata, pieczenie ziemniaków, przygotowanie ogniska,

• wywiadówka, wybór rad oddziałowych, zapoznanie z systemem oceniania, ułożenie harmonogramu imprez klasowych,

• kontakt z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, kontakty z rodzicami. 

XI.              Tematyka godzin z wychowawcą:

- przybliżanie postaci patrona szkoły, 

- integracja klasy,

- samopoznanie i poznanie się wzajemne uczniów,

- rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć,

- podnoszenie poczucia własnej wartości,

- rozwiązywanie własnych konfliktów,

- podejmowanie decyzji,

- nawiązywanie kontaktów,

- asertywność,

- odmawianie,

- profilaktyka uzależnień, szkodliwość dopalaczy i innych używek,

- wartości, którymi można i trzeba kierować się w życiu,

- kultura życia codziennego,

- dokonywanie samooceny,

- przemoc-przyczyny i skutki,

- rola zainteresowań w życiu człowieka,

-          znaczenie tradycji,

-          rola człowieka w rodzinie i środowisku, 

XII.           Harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych, w których biorą udział nasi uczniowie:

• uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

 

·         Święto Szkoły – Dzień Patrona

 

• pasowanie na ucznia i czytelnika,

 

• sprzątanie świata,

 

• wybory SU,

 

• akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

 

• apel z okazji Dnia Niepodległości,

 

• zabawa andrzejkowa,

 

• wigilia szkolna, jasełka,

 

. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

• zabawa karnawałowa,

 

• szkolne walentynki,

 

• Dzień Babci i Dziadka,

 

• rekolekcje szkolne,

 

• Światowy Dzień Ziemi,

 

• apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

 

- Dzień Rodziny i sportu,

 

• apele porządkowe i BHP.

 

 

 

UDZIAŁ W:

 

 

 

• wycieczkach

 

- po najbliższej i dalszej okolicy, 

 

- wyjazdy do kina i teatru,

 

- lekcje leśne,

 

• zajęciach kół zainteresowań

 

• konkursach organizowanych przez szkoły i różne instytucje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.        Współpraca z rodzicami:

 

 

 

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej RODZICE są głównymi wychowawcami dzieci, a szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji.

 

 

 

1. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów będą informować o postępach w nauce i zachowaniu dzieci

 

na spotkaniach i dniach otwartych (listopad, kwiecień),

 

wywiadówce śródrocznej (styczeń-luty),

 

a także na życzenie rodziców w czasie wolnym od zajęć lekcyjnym i dyżurów.

 

2. W szczególnych przypadkach wychowawcy i nauczyciele przedmiotów mogą udzielać informacji telefonicznych ( w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i dyżurów), a także przekazywać informacje w dzienniczkach ucznia i listownie.

 

3. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów zapoznają rodziców na zebraniach:

 

a) ze szkolnym programem wychowawczym i programem profilaktycznym,

 

b) ze szkolnym systemem oceniania,

 

c) przedmiotowymi systemami oceniania.

 

d) ze Statutem Szkoły

 

4. Rodzice klas pierwszych przed rozpoczęciem roku szklonego są zapoznawani ze statutem szkoły.

 

5. Wychowawcy klas są zobowiązani do przekazania informacji o instytucjach wspierających dziecko i rodzinę.

 

6. Badanie opinii rodziców ( w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych ), prowadzenie w zależności od potrzeb, będzie dotyczyć:

 

a) oczekiwań rodziców wobec szkoły,

 

b) skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych,

 

c) programu wychowawczego szkoły,

 

d) szkolnego systemu oceniania,

 

e) przedmiotowego systemu oceniania.

 

 

 

7. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej uzyskują wsparcie poprzez:

 

a) pedagogizację rodziców- krótkie prelekcje wychowawcy (10-15 min.) na zebraniach z rodzicami, dotyczące problemów rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych,

 

b) udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub rodzinnych, na życzenie rodziców, wychowawcę klasy,

 

c) udzielanie pomocy rodzicom potrzebującym pomocy

 

(patologicznym, niewydolnym wychowawczo, ubogim).

 

 

 

8. Zapraszanie rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły:

 

a) udział w imprezach klasowych i szkolnych,

 

b) współorganizowanie wycieczek,

 

c) udział w drobnych remontach i upiększaniu klasy, budynku szkolnego, itp.,

 

d) udział w realizowaniu programów wychowawczych,

 

e) udział w spotkaniach integracyjnych.

 

 

 

XIV.    BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

 

Główne zadania szkoły : 

 

                       "Proszę, dziękuję, przepraszam "  - jako wyznaczniki kultury. 

 

 1. Stworzenie w szkole takiej atmosfery, aby wszyscy uczniowie czuli się w niej         bezpiecznie, bez stresu przebywali na zajęciach, chętnie uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne.

 

 1. Pomoc uczniom, zwłaszcza z rodzin z dysfunkcjami poprzez kontakt  wychowawcy klasowego, nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

 1. Uczeń winien w szkole znaleźć oparcie, powinien ze swoimi problemami zgłaszać się do: nauczyciela przedmiotu, wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły.
 2. Zapewnienie rozwoju i opieki uczniom sprawnym i niepełnosprawnym.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz promocja zdrowia poprzez realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki.

 

 

 

Zadania szczegółowe: 

 

 1. Wychowanie ku wartościom (realizacja poprzez organizację dnia codziennego oraz wydarzeń ważnych w życiu klasy i szkoły)

 

 

 

 1. Kultura dnia codziennego.

 

Reagowanie nauczycieli – wychowawców, dyrekcji szkoły na wszelkie akty przemocy, " niewłaściwej postawy uczniów " i eliminowanie ich poprzez:

 

 • przypominanie zasad dobrego wychowania,
 • kontrolowanie relacji interpersonalnych - częste pogadanki  z  wychowawcą,
 • wspólne działania szkoły i rodziców dla poprawy zachowania uczniów,
 • aktywne dyżury międzylekcyjne
 • konsekwentne działania w czasie przerw; natychmiastowe rozmowy,
 • stosowanie pozytywnych motywacji (dobry kolega),
 • obniżenie oceny zachowania,
 • udzielenie uczniowi upomnień,
 • powiadamianie rodziców o przewinieniach uczniów,
 • powiadomienie odpowiednich instytucji o wykroczeniach popełnionych przez uczniów.

 

 

 

Wpływ na kulturę zachowania mają także:

 

 • korzystanie z dóbr kultury: wyjścia do kina, teatru,
 • wycieczki klasowe,
 • kształtowanie szacunku, tolerancji i wyrabianie nawyku pomocy,
 • audycje okolicznościowe, gazetka szkolna

 

 1. Poczucie integracji społeczności szkolnej

 

 • udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego,
 • udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego,
 • udział w innych uroczystościach szkolnych

 

 1. Poszanowanie tradycji, wyrabianie szacunku dla wartości

 

     patriotycznych i symboli narodowych; obowiązek stroju galowego i odpowiedniego

 

     zachowania w czasie uroczystości szkolnych.

 

      Rocznice narodowe -  podkreślenie wagi wydarzeń dla każdego Polaka

 

      .  Święto Szkoły – 16.IX

 

 • Rocznica wybuchu II wojny światowej
 • Odzyskania Niepodległości
 • Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Dzień Edukacji Narodowej

 

 1. Wspólnota, współdziałanie, odpowiedzialność, zespolenie kolektywu szkolnego, przyjaźń i koleżeństwo (inspirowanie do twórczego myślenia, kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności )

 

 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Bal karnawałowy
 • Walentynki

 

 1. Zwyczaje i obyczaje szkoły (poczucie własnej wartości, poczucie wartości dobrej pracy, korzystanie z dorobku kultury, podtrzymywanie tradycji szkolnych), prezentacja pracy szkoły na forum środowiska lokalnego

 

 • Przyjęcie pierwszoklasisty do grona uczniów 
 • Skrzynka anonimowej korespondencji – „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
 •  Szkolna Wigilia ze śpiewaniem kolęd – widowisko w wykonaniu uczniów dla nauczycieli, rodziców i mieszkańców 
 • Strona internetowa szkoły
 • Kronika szkoły

 

 1. Samodzielność organizowania czasu wolnego, możliwość zaprezentowania się na forum szkoły, wyzwalanie własnej inicjatywy, np.:

 

 • dyskoteki klasowe i szkolne
 • zbiórki pieniężne na cele charytatywne
 • organizacja uroczystości szkolnych
 • zbiórka makulatury

 

 1. Sportowa rywalizacja, zaangażowanie do      współdziałania i współpracy, prezentacja zdrowego stylu życia, sposobu   spędzania wolnego czasu

 

 • Dzień Rodziny
 • Dzień Sportu
 • Wewnątrzszkolne rozgrywki sportowe

 

 1. Uczenie i rozwijanie samorządności i demokracji.

 

 Działalność Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

XV.           Ewaluacja programu dokonywana będzie po każdym roku pracy

 

 

 

 

 

Uwzględniać będziemy opinie uczniów, rodziców, nauczycieli, organu prowadzącego i sprawującego nadzoru .

 

Stosować będziemy:

 

• ankietę - wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

 

• badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego,

 

• wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych,

 

• opinie samorządu i nadzoru pedagogicznego przekazane ustnie lub pisemnie.

 

Nowe artykuły

Wydarzenia w roku 2014 NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS 12 grudnia zostaliśmy zaproszeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni...
Opublikowano: 26/03/2017, 18:11
Wydarzenia w roku 2016
Opublikowano: 26/03/2017, 17:56
Wydarzenia w roku 2015  Zapraszamy  Jasełka 22 grudnia nasza sala gimnastyczna wypełniła się zaproszonymi gośćmi, rodzicami, nauczycielami i...
Opublikowano: 26/03/2017, 17:55
Promocja zdrowia  Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu 8...
Opublikowano: 03/12/2014, 10:51
Drodzy Absolwenci        Ten list kierujemy do Was drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej w Ruszkach – Janowie, ponieważ pragniemy odtworzyć historię...
Opublikowano: 20/02/2014, 13:16

Licznik odwiedzin

Today0
Yesterday4
Week26
Month57
All13434